TITLE

DESCRIPTION

Regulamin świetlicy

 1. Cele i zadania świetlicy szkolnej
  Głównym celem pracy świetlicy jest zapewnienie opieki wychowawczej uczniom przed i po zajęciach szkolnych oraz stworzenie im optymalnych warunków rozwoju. Cele te zostaną osiągnięte poprzez:
 1. Stworzenie odpowiednich warunków do nauki i wypoczynku
 2. Dbanie o bezpieczeństwo i dobre samopoczucie uczniów
 3. Rozwijanie ich zainteresowań
 4. Propagowanie aktywnych form spędzania wolnego czasu
 5. Kształtowanie postaw prospołecznych i patriotycznych
 6. Wdrażanie zasad moralnego współżycia i współdziałania w grupie
 7. Podnoszenie kultury życia codziennego
 8. Niwelowanie trudności dydaktycznych (pomoc w odrabianiu prac domowych)
 9. Rozwijanie umiejętności radzenia sobie z różnymi sytuacjami trudnymi i problemowymi.
 
 1. Założenia organizacyjne świetlicy
 
 1. Świetlica jest czynna w godz. 7oo – 18oo w dni, w których odbywają się zajęcia dydaktyczne w szkole.
 2. Zakres zajęć świetlicy szkolnej w dni, w których nie odbywają się zajęcia dydaktyczne, określa dyrektor.
 3. Rodzice są zobowiązani do przestrzegania godzin pracy świetlicy szkolnej  i punktualnego odbierania dzieci po skończonych zajęciach.
 4. W sprawach nieunormowanych niniejszym regulaminem wiążącą decyzję podejmuje dyrektor szkoły.
  III. Zasady funkcjonowania świetlicy szkolnej  
 1. Świetlica realizuje swoje zadania według rocznego planu pracy opiekuńczo-wychowawczej świetlicy układanego przez wychowawców na dany rok szkolny. Plan ten jest zgodny z planem wychowawczym szkoły.
 2. Nadzór nad świetlicą sprawuje dyrektor szkoły.
 3. Wychowawca świetlicy odpowiada wyłącznie za bezpieczeństwo dzieci, które zostały przyprowadzone do świetlicy lub zgłosiły się do niej same przed lub po lekcjach.
 4. Zasady opuszczania świetlicy przez dziecko określają rodzice w upoważnieniach.
 5. Wszelkie zmiany dotyczące opuszczania świetlicy przez dziecko muszą być przekazane do sekretariatu na datowanym i podpisanym przez rodziców piśmie.
 
 1. Zadania wychowawców świetlicy
 
 1. Organizowanie wychowankom pomocy w nauce
 2. Przeprowadzanie zajęć tematycznych
 3. Organizowanie gier i zabaw ruchowych
 4. Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień uczniów
 5. Kształtowanie nawyków higieny i czystości
 6. Rozwijanie samodzielności i społecznej aktywności
 7. Współpraca z rodzicami, wychowawcami, pedagogiem szkolnym.
 
 1. Prawa i obowiązki uczniów w świetlicy
  Uczeń ma prawo do:
 1. Właściwie zorganizowanej opieki
 2. Życzliwego traktowania
 3. Poszanowania godności osobistej
 4. Ochrony przed przemocą fizyczną i psychiczną.
  Uczeń jest zobowiązany do:
 1. Przestrzegania regulaminu świetlicy i zasad współżycia w grupie
 2. Pomagania słabszym
 3. Dbania o wspólne dobro, ład  i porządek w świetlicy
 4. Ponoszenia odpowiedzialności za własne postępowanie.
   
 1. Nagrody i kary
  Nagrody: Uczeń może otrzymać nagrodę za: wyróżniające się dobre zachowanie, kulturę osobistą, koleżeństwo i empatię, aktywność na zajęciach, udział w konkursach itp. w postaci:
 1. Pochwały ustnej lub pisemnej
 2. Dyplomu Osobowości Roku i nagrody rzeczowej
 3. Wniosku o podwyższenie oceny z zachowania.
  Kary: Nieprzestrzeganie zasad dobrego wychowania i naruszenie regulaminu skutkuje następującymi karami:
 1. Upomnieniem ustnym
 2. Pisemnym powiadomieniem rodziców i wychowawcy klasy o złym zachowaniu
 3. Wnioskowaniem o obniżenie oceny z zachowania.
    VII. Dokumentacja świetlicy  
 1. Regulamin świetlicy szkolnej
 2. Roczny plan pracy opiekuńczo-wychowawczej
 3. Rozkład dnia pracy świetlicy
 4. Dzienniki zajęć
    Opracowała Marta Banaszek  

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress